fluky

flukier

flukiest

Adjektiv
  • "a fluky wind"
  • "getting that job was definitely fluky"

Synonymer