zebu

zebun

(-)(-)
Substantiv
däggdjur
zebu
Visa bild Fotograf: Splintercellguy
grupp av nötkreatur som omfattar cirka 200 olika raser

Synonymer
zebu

zebus

Substantiv
däggdjur
zebu
Visa bild Fotograf: Splintercellguy
grupp av nötkreatur