zag

Substantiv

Synonymer
zag

zag

zags

zagged

zagged

zagging

Verb