yawp

Substantiv
  • Svenska
  • skrän [ vardagligt ]yawp

yawp

yawps

yawped

yawped

yawping

Verb
make a raucous noise

Synonymer

Synonymer