vrede

vreden

(-)(-)
Substantivvred

Adjektiv

Synonymer