vinkel

vinkeln

vinklar

vinklarna

Substantiv

Synonymer