vika

viker

vek

vikit

vik

Verb

Synonymer
vikta

viktar

viktade

viktat

vikta

Verb

Synonymer