vetgirig

vetgirigare

vetgirigast

Adjektiv

Synonymer