vika

viker

vek

vikit

vik

Verb

Synonymer
vek

vekare

vekast

Adjektiv