varsla

varslar

varslade

varslat

varsla

Verb

Synonymer