vanka

vankar

vankade

vankat

vanka

Verb

Synonymer