utpeka

utpekar

utpekade

utpekat

utpeka

Verb

Synonymer