utfrysa

utfryser

utfrös

utfrusit

utfrys

Verb

Synonymer