utbrott

utbrottet

utbrott

utbrotten

Substantiv

Synonymer

vardagligt
  • "Ett utbrott av vrede"

Synonymer

geologi

Synonymer