uppsvullen

Adjektiv

Synonymer
uppsvullet

Adverb