upprymma

upprymmer

upprymmade

upprymd

upprymm

Verb