uppkopplad

Adjektiv
data

Synonymer
uppkopplad

Uttrycksadjektiv