uppfödning

uppfödningen

uppfödningar

uppfödningarna

Substantiv

Synonymer

jordbruk