unthinking

Adjektiv

Synonymer

Synonymer
unthinking

Adverb