unthinking

Adjektiv

Synonymer

Synonymerunthinking

Adverb