underfundig

underfundigare

underfundigast

Adjektiv

Synonymer