take aim

take aim

takes aim

took aim

taken aim

taking aim

Verb

Synonymer

  • Svenska
  • sikta [ vapen ]