svartvedsakacia

svartvedsakacian

svartvedsakacior

svartvedsakaciorna

Substantiv
botanik