styva

styvar

styvade

styvat

styva

Verbstyv

styvare

styvast

Adjektiv

Synonymer