storyteller

storytellers

Substantiv

Synonymer

someone who tells lies

Synonymer