stillåda

stillådan

stillådor

stillådorna

Substantiv
typografi
blysättning

Synonymer

  • kast

    [ typografi, ålderdomlig ]