stiga upp

stiger upp

steg upp

stigit upp

stig upp

Verb

Synonymer