stativ

stativet

stativ

stativen

Substantiv

Synonymer

byggnadskonst
fotografi