spekulation

spekulationen

spekulationer

spekulationerna

Substantiv
vardagligt

Synonymer

ekonomi