spänning

spänningen

spänningar

spänningarna

Substantiv

Synonymer

teknik

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer