something

somethings

Substantiv

Synonymer
something

determinant
  • Svenska
  • nåt [ vardagligt ]