snack

snacket

snack

snacken

Substantiv
vardagligt

Synonymer
snack

snacks

Substantiv
mat

Synonymer

snack

snack

snacks

snacked

snacked

snacking

Verb

Synonymer

snack

Adjektiv