smet

smeten

(-)(-)
Substantiv
mat

Synonymer
smita

smiter

smet

smitit

smita

Verb