slipprig

slipprigare

slipprigast

Adjektiv

Synonymer