slipa

slipar

slipade

slipat

slipa

Verbslipad

Adjektiv

Synonymer

Synonymer