slenderize

slenderize

slenderizes

slenderized

slenderized

slenderizing

Verb
make slender or appear to be slender
  • "slenderizing skirts"
  • Svenska
  • banta [ vardagligt ]