slaphappy

slaphappier
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet slaphappy

  • "slaphappy with exhaustion"

Ordet slaphappy har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom slang
vardagligt
generell
slang

Ordet slaphappy inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slaphappy (inom vardagligt)

Ordet slaphappy inom generell

Synonymer till slaphappy (inom generell)

Ordet slaphappy inom slang

Synonymer till slaphappy (inom slang)

Möjliga synonymer till slaphappy (inom slang)

Diskussion om ordet slaphappy