skippa

skippar

skippade

skippat

skippa

Verb

Synonymer