skaka fram

skakar fram

skakade fram

skakat fram

skaka fram

Verb