shew

shew

shews

shewed

shewn

shewing

Verb

Synonymer