sheep station

sheep stations

Substantiv
jordbruk