sheaf

sheaves

Substantiv

Synonymersheaf

sheaf

sheafs

sheafed

sheafed

sheafing

Verb