Scottish

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till Scottish

Hur används ordet Scottish

  • "Scottish tourism"
  • "a schottish rugby player"

Vad betyder Scottish inom dryck ?

relating to Scotland, its people or culture

Möjliga synonymer till Scottish

Diskussion om ordet Scottish