samfund

samfundet

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

religion

Synonymer