sadelpunktsmetod

sadelpunktsmetoden

(-)(-)
Substantiv