refuse somebody admittance

refuse somebody admittance

refuses somebody admittance

refused somebody admittance

refused somebody admittance

refusing somebody admittance

Verb