reflexiv

Adjektiv
tillbakasyftandereflexive

Substantiv

reflexive

Adjektiv
  • "sneezing is reflexive"

Synonymer

(grammar) referring back to itself

Synonymer