quarantine station

quarantine stations

Substantiv