proscription

Substantiv
historia politik
en fredlöshetsproklamation

Synonymer

Synonymer