prickskjuta

prickskjuter

pricksköt

prickskjutit

prickskjut

Verb