preparation

preparationen

(-)(-)
Substantivpreparation

preparations

Substantiv
Vanligast

Synonymer

mat

Synonymer

utbildning

Synonymer

kemi
the activity of preparing

Synonymer

Synonymer